תנאי שימוש באתר האינטרנט

 1. הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון.
 2. אתר paybill.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת המופעל על ידי חברת מילגם בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "אנו"), שכתובתה הרשומה היא רחוב הסיבים 49 פתח תקווה.
 3. האתר מספק שירות המאפשר ביצוע תשלום חובותיו של הגולש לרשות המקומית/תאגיד מים ו/או כל גוף אחר שיוגדר באתר ובעבורו ינתנו שירותים ו/או יגבו חיובים כדוגמת החיובים הבאים: ארנונה, מים, דוחות חניה, אגרות חינוך וכדומה וכן שירותים נלווים אשר ניתנים על ידינו עבור או בשם רשויות מקומיות ותאגידי מים.
 4. האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.
 5. יודגש, כי עם ביצוע כל פעולה באתר, לרבות ביצוע תשלום, הינך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי שימוש אלה (להלן:"תנאי השימוש"), וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. במידה ואינך מסכים להיות מחוייב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.
 6. תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את: (א) תנאי שימוש אלה; ו-(ב) מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר (להלן:"מדיניות הפרטיות"), אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. למעט אם צויין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לאתר בתנאיג שימוש אלה יכלול כל חלק ממנו; ו-(2) כל הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה לטובת: 1) חברות בנות או שותפים עסקיים של החברה, כולל יורשיהם ונמחיהם; 2) כל ישות השולטת בחברה; 3) כל ישות הנשלטת על-ידי החברה; ו-4) כל ישות הנמצאת בשליטה משותפת עם החברה.

עדכון תנאי השימוש

 1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש מעודכנים ואלה יעודכנו באמצעות העלאתם לאתר.

מצגים והתחייבות של הגולש

 1. בעת ביצוע תשלום באתר – הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע תשלומים במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הינך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו יתבצע התשלום.
 2. במידה והינך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
 3. הינך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה כפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוקו.
 4. אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית. בעת שימושך באתר הינך מסכים לעמוד בכל הוראות החוק, התקנות והדין אשר חלים על שימוש זה, לרבות וללא הגבלה, חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות.
 5. הינך מסכים כי לא תעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר במטרה לפגוע או בניסיון לפגוע או לשנות את פעולתו התקינה של האתר ו/או השרתים ו/או הרשתות המחוברות לאתר ולשירותים המסופקים בו.
 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה בכל מקרה בו קיימת סיבה המצדיקה פעולה כאמור.

אופן ותנאי ביצוע התשלום

 1. החברה מפעילה את האתר במטרה לאפשר תשלומים לרשויות מקומיות/תאגידי מים.
 2. לצורך ביצוע תשלום באמצעות האתר תידרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שתמסור, למעט פרטי כרטיס אשראי שלא ישמרו כלל, יישמרו במאגר המידע של המערכת ועל פי הוראות החוק.
 3. לאחר ביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. התשלום בפועל יתקבל רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי. כרטיס האשראי שלך יחויב בגין התשלום מיד עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי.
 4. פרטי פעולת התשלום באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יעברו על ידינו ו/או על ידי מפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ו/או הרשות המקומית ו/או תאגיד המים.
 5. שימוש באתר עשוי להיות כרוך בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמאת שמך המלא, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. יתכן כי בעת הרישום תקבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות. הינך מצהיר כי תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסיסמה שלך (ככל שישנה) באופן סודי ומאובטח.
 6. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס האשראי ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד וישראכרט.

מדיניות ביטול תשלום

 1. על מנת לבטל תשלום אשר בוצע באתר יש לפנות לרשות המקומית/תאגיד מים.

תנאים והוראות כלליים  

 1. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאיננו שולטים בו, מתחזקים אותו או תומכים בו. הינך מסכים ומצהיר באופן מפורש, כי אנו לא נהיה אחראים בכל צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. אנו לא נהיה אחראים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי אלה או לאמצעי זיהוי המשתמש בהם הם עושים שימוש.
 2. בכוונתנו לשמור על האתר זמין בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם האתר יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד.

פטור מאחריות

 1. האתר מסופק על בסיס "AS IS". עם שימושך באתר הינך מסכים כי לחברה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, הדירקטורים שלה, נושאי משרה בה ו/או גופים הקשורים אליה, לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר.

הגבלת אחריות; ויתור

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל אובדן, או נזק מכל סוג שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מסחריים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין לאתר או לשימוש בתוכנו.
 2. בגישה או בעשיית שימוש באתר אתה מבין, כי הינך מוותר על זכויותיך בקשר לטענות שאינן ידועות לך במועד זה.

שיפוי

 1. הינך, וכל מי הפועל בשמך או מטעמך, מסכים כי בהתאם לבקשתנו תשפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, אחריות, נזקים, אובדן ו/או הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות שכ"ט עו"ד ועלויות, הנובעות או קשורות בכל דרך עם איזה מהבאים (כולל כתוצאה מפעילויותיך הישירות באתר או אלה המבוצעות מטעמך): (1) גישה או שימוש באתר; (2) הפרה או הפרה לכאורה של תנאי שימוש אלה; (3) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; (4) הפרת חוקים, תקנות, פקודות, צווים או הוראות של כל הרשויות הממשלתיות או מעין-ממשלתיות, לרבות אך לא רק, רשויות רגולטוריות, אדמיניסטרטיביות או מחוקקות; או (5) כל מצג שווא.

קדימות מסמכים

 1. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין מדיניות הפרטיות, ההוראה המיטיבה ביותר עם החברה היא שתגבר בכל עניין, והינך מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מהחברה לעניין זה.

הסכם התיישנות

 1. הינך מסכים כי כל טענה שיש לך הקשורה או נובעת מיחסיך עם החברה תוגש בתוך שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתוגש בכל מועד מאוחר יותר משנה אחת כאמור, תהיה ללא כל תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם לצורך סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

הדין החל; סמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע מביצוע או פרשנות תנאי שימוש אלה.
 2. הודעות
 3. הודעות מטעם החברה עשויות להימסר לך בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד עימו נרשמת לאתר או באמצעות פרסום באתר.
 4. ניתן לשלוח אלינו הודעות באמצעות טופס פנייה באתר בלבד.

הגבלות טריטוריאליות

 1. המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על-ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה אשר הפצה או שימוש כאמור מנוגדים להוראות החוק בתחום שיפוט או מדינה. .